جواز ساخت بقیع

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

.در جریان تخریب حرم بقیع در هشتم شوال، مسلمانان از سفر حج، امتناع کردند

و در ادامه سعودیها نیز بنا داشتند تمامی آثار مربوط به قبر اهلالبیت علیهم السلام را نیز محو

کنند

.اما شیخ عبدالرحیم فصولی حائری از روحانیان شیعه، تصمیم میگیرد اقدامی انجام دهد

او به همراه تعدادی از شیعیان از جانب سوریه عازم حج میشود

که با استقبال عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعود پادشاه عربستان روبرو میگردد

از همین فرصت استفاده کرده و درخواست میکند که وی اجازه دهد تا حدود قبور ائمه بقیع مشخص شود وهمچنین منع زیارت را بردارند

.صاحب فصولی نقل میکند:

"وقتی این درخواست را به پادشاه سعودی مطرح کردم، دیدم رگهای پیشانیاش ورم کرد، حتی

اطرافیان و محافظان او یک حالت جدیتری به خود گرفتند"

عبدالعزیز با درخواست این روحانی شیعه موافقت میکند و توافقنامهای را به وی میدهد

از بندهای مهم سند که به خط و م هر پادشاه عربستان است، میتوان به تعهد سعودیها به عدم

تخریب حرم پیامبر اسلام

همچنین مشخص کردن حدود و سنگ چینی حرم و جواز زیارت قبور حرم بقیع اشاره کرد

 

آیا کسی مسیر صاحب فصولها را ادامه خواهد داد؟

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده