زرتشتیان و سیدالشهدا

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

موبد رشید خورشیدیان( روحانی زرتشتی)

در یک خانوادۀ زرتشتی در ماه محرم و صفر، به هیچ عنوان عروسی یا نامزدی نمی گیرند.

در آمریکا هم که باشد این زرتشتی نمی گیرد. به خاطر اینکه میگه بد یمن هست.

یعنی یک باوری در ذهن ما زرتشتی ها نقش یافته که این باور به سادگی هم پاک نمی شود.

زرتشتیان در مراسم حضرت سید الشهدا

می دونید امام حسین داماد ما بوده؟ ما زرتشتی هستیم. امام حسین هم دامادمون بوده. عزیزش می دونیم

توی تموم رستوران های دنیا برید، این غذا نیست. فقط مخصوص امام حسینه

 

توران شهریاری(شاعر زرتشتی)

حسین پیش یزید و یزیدیان برخواست

ز دادن سر و جانش حماسه ای آراست

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده