درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

در زمان حکومت مظفر الدین شاه، جمعی از مبلغین مسیحیت به هندوستان رفتند...
و بعد از آموختن زبان فارسی با چاپ کتاب هایی به مبارزه ی و رد اسلام پرداختند
رهبر این مبلغین (تیزدال) در محله ی جلفای اصفهان سکونت داشت
او همچنین کتابی در رد اسلام به چاپ رسانده بود
علمای اصفهان با پیشوایی " آقا نجفی اصفهانی" و " حاج آقا نورالله" در صدد مبارزه با این جریان برآمدند
و انجمنی به نام "صفا خانه" را برپا کردند
که نمایندگان این انجمن با گروه های تبلیغی مسیحی به مناظره علمی پرداختند

قدرت فعالیت این انجمن تا جایی بود که نسخه های استدلال های آن ها برای اثبات اسلام در مجله ی "الاسلام"
تا کشور هایی چون مصر، هند، عربستان، امپراطوری عثمانی و حتی اروپا هم رسیده بود

صفاخانه روش گفتگوی بین ادیان و مسیر درست مناظره عقیدتی با مخالفان را در حین همزیستی مسالمت آمیز به ما یادآور می شود

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده