غارت سرمایه های ایران به دست عثمانی ها

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : شهریور 98

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

135 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

139 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده