ماه رمضان در زمان قاجار

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : مهر 98

مقدسین در این ماه، قبل از افطار و هنگام صبح راهی مسجد می‌شدند

اعیان زادگانی نیز بودند که شب را به قمار میرفتند و می‌گفتند اگر به این سرگرمی مشغول نشوند، ناچارند بخوابند و روز بعدی نمی توانند بخوابند و روزه برای آنها مشکل خواهد شد.
این ها در هر حال روزه را می گرفتند، چون اگر نمی‌گرفتند،درخانه خود، جایگاهی نداشتند.

اگر خبر روزه خواری شخصی به اهالی منزلی میرسید، آن‌ها توسط اهالی خانه طرد می شدند تا با وساطتت بزرگی توبه داده شوند و دوباره به عضویت خانواده درآیند.


برای خوردن روزه تصدیق طبیب لازم بود. حتی اطبای یهودی برای روزه خواری، احترام تصدیق خود را داشتند و تصدیق دروغ نمی‌دادند.


..محال بود وقت افطار صدای فقیری از کوچه بلند شود و چندین نفر داوطلب به سمتش نروند. دراین ماه طلبکار، به سراغ بدهکار نمی‌رفت و محصلین دیوانی به سراغ مطالبه بدهکاری نمی‌رفتند.
 مرافعه شرعی در دفتر علما متوقف می‌شد

در خانه‌ها کسی به نوکرها امر و نهی نمی‌کرد. اگر بنایی نیمه‌تمام بود صاحب کار از کارگر، بیش از نصفِ روز کار نمی‌کشید و اجرت روز کامل را میداد مردم در این ماه همه چیز رعایت یکدیگر را می‌کردند.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

105 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

108 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده