حکایت ملا علی رشتی

چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی
مادرک همیشه می گفت: ما شیعه ها امام زنده ای داریم که کنیه اش اباصالح است، با خودم عهد کردم به ایشان پناه می برم اگه مشکلم برطرف شد به مسلک مادر در بیایم …
روایت یاقوت، روغن فروش اهل حله رو در قسمت جدید برنامه شرف تشرف بشنوید.