یکصد سال روابط ایران با عراق

با حضور دکتر مجید تفرشی تحلیلگر تحولات معاصر ایران به میزبانی امیرحسین راسخ