میکائیل

اگرچه تمام تلاش این مجموعه بر آن بوده است که بتواند یک نگاه اصیل، پایدار و مستقل در مسیر اصالت برای مخاطب جوان شیعه خود با هدف تحکیم باورها و رساندن پیام غدیر انجام دهد.
ماحصل تلاش‌های دوستان جوان شما در شهرها و کشورهای مختلف، امروزه تولید و خلق صدها دقیقه برنامه پر محتوا در حوزه‌های صیانتی و نشر مکتب حقه با نگاهی علمی می‌باشد.
حضور پررنگ این مجموعه در فضای پرالتهاب رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی امروز با ظهور کرونا بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است.
اما، استقلال و عدم پیمانکاری‌فرهنگی بهای سنگینی دارد که مجموعۀ فطرس‌مدیا در مسیر فعالیت‌های چندین سالۀ خود آن را سر لوحه قرار داده و بالطبع با مشکلات عدیدۀ مالی مواجه بوده‌است.
در این بین اشخاص و افراد دغدغه‌مندی در این مسیر در برهه‌های کوتاه به عنوان حامی برای پیشبرد آن چه که تا کنون به تولید و اجرا در آمده، یاری رسان ما بوده‌اند و بر این باور هستیم که این هم افزایی با افراد ولایی سبب برکت برای این مجموعه ی فعال در مکتب امامیه خواهد بود همانطور که امیر عالم علی(ع) در گوش تاریخ خواندند: “یدالله مع الجماعه“.

اما امروز خدمتخانۀ فطرس‌مدیا، امیدوار است که با ارادۀ مومنین دغدغه‌مند می‌تواند بخشی از لیست بودجه پیشنهادی خود در را تامین کند و سال پیش رو را سال آرامش و موفقیت این مجموعه ولایی پیش‌بینی کرد.