مقتل الحسین در آلمان

سال گذشتۀ میلادی در جلسه ای که از جانب خانۀ فرهنگ ایران در برلین برقرار بوده است، شخصیتی ناشناس آلمانی که مهمان بوده است یک حافظه ۲ گیگا بایتی را به یکی از محققین شیعی با نام سید_علی_موجانی تقدیم می کند پس از بررسی های این حافظه معلوم میشود این منبع، فایل ۲۲۵ صفحه ای از یک گزارش قدیمی بوده است که ۱۴۰ سال پیش به درخواست یک شاهزاده آلمانی در یکی از ایالت های جنوبی این کشور اروپایی ترجمه می گردد.