نگاره غدیر در اسکاتلند

نسخه ای از کتاب “آثار الباقیه عن القرون الخالیه” تالیف ابوریحان بیرونی به خط ابن الکتوبی و متعلق به اوایل قرن چهاردهم میلادی در زمان فرمانروایی ایلخانان، در کتابخانۀ این دانشگاه نگهداری می شود.این نسخه شامل ۲۵ نگاره است که یکی از این نگاره ها قدیمی ترین تصویر از واقعۀ غدیر_خم می باشدبه علت مخدوش بودن چهره ی خلفای اهل تسنن در این نگاره، احتمال می رود که این نگاره در اختیار یک شیعه بوده است.