قتل با تازیانه

آنقدر بر بدنش تازیانه زدند تا به شهادت رسید در حالی که تنها جرمش، شیعه بودن بود وی به شهید ثالث معروف شد و در آگرای هند به خاک سپرده شد اما او کیست؟…. قاضی نورالله در ۱۸ جمادی الثانی ۱۰۱۹ ق به شهادت رسید