سکینه بهشت را دید… | سفرنامه بقیع

سفر کردن برای زنان در طول تاریخ کار آسانی نبوده و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مانعی برای آن‌ها بوده است.
با این‌ وجود برای زنان ایرانی رفتن به زیارت همواره مسئله مهمی بود.

همسر ناصرالدین‌شاه در سفر خود که به مدینه مشرف می‌شود در مورد حرم بقیع می‌نویسد:
“خدا قسمت کند همه دوستان بیایند به زیارت گنبد خضرا و گنبد چهار امام که یک گنبد ابیض است”