صاحب بن عباد | شاعر | اصفهان

صاحب از شاعران معروف و سیاستمداران قرن چهارم بود و وزیـر شـیـعـه‌مذهـب دربار رکن‌الدوله دیلمی بود.
دربــارهٔ اقــدامات وی آورده‌اند: در مدت سی و هشت سال کتابت و وزارت خود، ادبیات فارسی را که به زبان عربی انتشار می‌یافت از حضیض فترت و زوال به اوج وسعت و کمال رسانید به همین جـهت قرن چـهارم را قرن «صاحبی» نیز می‌نامند اما شاید، مهم‌ترین اقدام او افتتاح اولین کتابخانه عمومی در جهان است، که در حدود هزار سال پیش اتفاقی عجیب تلقی م‌شود به گفته برخی مدارک، میزان کتاب‌های موجود در کتابخانه صاحب در ری، که با قرن دهم میلادی مقارن بوده است برابر مجموع کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های اروپا برآورد شده است