سفر به سرزمین یوسف

گزارشی از مزارات و مقامات اهل بیت در کشور مصر حضرت زینب نفیسه خاتون مسجد راس الحسین