تخریب دیوار حرم

۱. حدود چهل سال پیش، اواخر دولت پهلوی در برنامۀ توسعۀ حرم رضوی، اقدام به تخریب برخی از تیغه‌های داخل حرم شد ۲. اما با تخریب یکی از تیغه‌ها، به ناگاه اتفاقی عجیب رقم خورد ۳. حملۀ مغول به ایران، حملۀ ازبکان به خراسان و یا حتی جنگ‌های نادرشاهی، می‌تواند دلیل حضور این دیوار باشد ۴. اما آنچه می‌دانیم این لایۀ حفاظتی در حرم سلطان ایران، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های تاریخی ما داشته است ۵. درست در دل دیوار محفظه‌ای وجود داشت که بنابر مصلحت وقت، مجموعه‌ای از نسخ خطی در آنجا، به امانت گذاشته شده بود، تا از دستبرد در امان بماند ۶. اما مقدّر بود که پس از سالیانی دراز، در پی توسعه بقاع متبرکۀ رضوی، از این مجموعۀ پربها رفع نقاب شود و این میراث مکتوب بازیافته گردد ۷. با معرفی این مخطوطات پنهان شده، دریچه‌ای جدید به فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی گشوده شد، این ذخیرۀ تاریخی به همت “پروفسور احمد مهدوی دامغانی” فهرست شد ۸. در میان این کتب، که اکنون در دسترس هستند، پروفسور به پژوهش و بازنشر “دیوان خازن” پرداخت، تا بتواند ریشه های فرهنگی سرزمین مادری را به گوش جهانیان برساند ۹. ابومحمد خازن، ادیب و کتابدار مشهور شیعی مربوط هزار و صد سال پیش که چون پیشۀ وی کتابداری بود به خازن شهرت یافت ۱۰. چه اندازه اندیشمندانی مانند مهدوی دامغانی در زندگی امروز ما اهمیت دارند؟