مومن قریش

گزارشی از زندگانی حضرت ابوطالب علیه السلام به زبان عربی