آقای ماکت ساز | بقیع

حمید صفارنیا معلمی که برای بقیع ماکت ساز شد…. شما برای بقیع چه کردید؟!