بخشی از مصاحبه اندرو نیومن با فطرس مدیا

بخشی از مصاحبه اندرو نیومن با فطرس مدیا استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو بخشی از مصاحبه ایشان در مستند “حوزه علمیه شیعه”