ماه رمضان در زمان قاجار

کارگران نصف روز کار میکردند و اجرت تمام روز را دریافت میکردند….