حمله به مسلمانان در آلمان!

حدود هزار حمله اسلام‌ستیزانه در آلمان در سال ۲۰۱۷