علی بالاتر است یا عیسی!؟

علی بالاتر است یا عیسی!؟