منتقدان وهابیت

از زمان ترویج وهابیت توسط عبدالوهاب تا امروز عده زیادی با خط فکری او مخالفت کرده‌اند. پدرش، از علمای حنبلی، از اولین مخالفانش بود به‌طوری‌که تا زمان حیات او نتوانست باورهای خود را تبلیغ کند. همچنین سلیمان برادرش کتاب الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه را در رد عقاید او نوشت. نکته قابل‌توجه این است که اکثر کتاب‌های نوشته‌شده در نقد وهابیت متعلق به علمای سنی مذهب است. همچنین اخیراً تعدادی از آن‌ها با تندروی‌های وهابیان مخالفت کرده و آن‌ها را به میانه‌روی دعوت می¬کنند. ازجمله این افراد محمد بن علوی مالکی بود که در مسجدالحرام کرسی تدریس داشت و در علم حدیث، فقه و تاریخ متخصص بود. بعد از انتشار کتاب‌هایش در نقد باورهای وهابیت در عربستان و سرتاسر جهان، محکوم به اعدام شد ولی بعد از برگزاری مناظره با سران وهابیت تبرئه شد. محمد سعید رمضان البوطی دانشمند سوری و استاد دانشگاه دمشق نیز در کتاب‌هایش به نقد جدی مبانی وهابیت پرداخته و آن را منشأ تفرقه میان مسلمانان دانسته است. منتقد دیگر حسن بن فرحان مالکی است. محقق عربستانی که کتاب داعیه و لیس نبیا را در رد کتاب کشف الشبهات عبدالوهاب نوشته است. او نیز محکوم به اعدام است.