علامه امینی مدافع غدیر و ولایت امیرالمؤمنین

شناختی از علامه عبد الحسین امینی نجفی (ره)