دسته‌بندی: آناتولیه

پسر نون

منطقۀ آناتولیه، همواره از دیر باز مهد تمدن های مختلف بشری بوده است. از این رو می توان در جای جای آن رد پای نحله

باب عالی

باب‌عالی باب عالی یا باب همایون عنوان رایج دیوان وزیر اعظم عثمانی در سده‌های دوازدهم و سیزدهم قمری است… اعدام حاکم وقت سعودی در استانبول