دسته‌بندی: خط سانسور فصل اول

سؤال نکن

ما معتقدیم بعد از پیامبر اسلام یک خط سانسور جدی در جهان علیه امیرالمؤمنین و شیعه به وجود آمده و تا به امروز هم ادامه