برچسب: ایران

جستجوگر

“تمامی مذاهب عمر خود را سپری کرده‌اند و فقط یک مذهب مانا خواهد بود و آن‌ تشیع است”این عبارت، گفتۀ هانری کربن فیلسوف مسیحی در

امام رضای ایرانی

این روش امامت بر مردم با تفکرات مختلف موجب شد که علی بن موسی الرضا در ایران، غیر از محور هویت دینی تبدیل به یک

شیعه خانه

اتفاقات این روزهای ایران، شاید برای شما مخاطبین فطرس‌مدیا که دغدغۀ فرهنگی-اعتقادی دارید، موجب نگرانی و تشویش خاطر شده باشد با نگاه به گذشته این

پیامبری در دربار کوروش

دانیال از پیامبران بنی اسراییل بود که توسط کوروش آزاد شد و به ایران آمد دانیال در دربار کوروش ارج و منزلت بالایی پیدا کرد

مقتل الحسین در آلمان

سال گذشتۀ میلادی در جلسه ای که از جانب خانۀ فرهنگ ایران در برلین برقرار بوده است، شخصیتی ناشناس آلمانی که مهمان بوده است یک