برچسب: خلافت

خیانت به نفع خلافت

این قسمت، به اولین و شدیدترین اقدام دستگاه حاکم بعد از پیامبر در مواجهه با اهل بیت می پردازه… فاجعه بار ترین تراژدی تاریخ اسلام،