برچسب: سلطان نوروز

غدیر در اروپا

در روز ۲۲ مارس (دوم فروردین)، یک روز پس از نوروز ایرانی، مراسمی از سوی بکتاشیان آلبانی بنام ” سلطان نوروز ” برگزار می شود