برچسب: سنی

عدالت صحابه

برخی از بزرگان معتقد به عدالت صحابه و لعن آنان را حرام می دانند در حالی که در صحابه موارد متعددی مانند ارتداد، شرب خمر،