برچسب: غرب

ذوالفقار در شبکه ال ری

فطرس‌ مدیا هیچگونه مسئولیتی نسبت به محتوای این برنامه تلویزیونی ندارد در کلوزآپ به نگاه و تعریف بعضی از رسانه‌های غرب به نمادها و میراث