برچسب: هویت

آیا زن انسان است؟

آیا زن انسان است؟ این عنوان یک دوره آموزشی در عربستان است. آیا زن هویت مستقل دارد؟! آیا اجازه کار و انجام امور اجتماعی دارد؟!