فاطمیه در کلیسا

داستان یک زن…
زنی که به حاشیه کشانده شد اما توانست مرزهای فرهنگی را گذر کند…
بررسی یک سند ۴۰۰ ساله ناشناخته در کتابخانه ملی پاریس
رافائل دومان کشیش کاتولیک درباره سفرش به ایران کتابی را نگارش و به دولت لویی چهاردهم اهدا میکند….