حاج آقا احمد فقیه امامی

بر گرفته شده از مستند عقیق خاکی – قسمت اول