مستند عید در عید قسمت دوم

نوروز یکى از اعیاد باستانى است که قبل از ظهور اسلام در میان مردم ایران مطرح بوده . بسیاری از این رسومات پس از ظهور دین پاک پیامبر اکرم صل اللّه علیه و آله مورد تایید اسلام قرار گرفت. اسلام با ظهور خود تمام آئین ها و رسومات را با یک حقیقتی دیگر که بسا بزرگ تر از آن آئین بود تقویت کرد و این چنین می شود که غدیر بزرگترین عید اسلامیان با نوروز بزرگترین عید ایرانیان موازی میگردد .