در جستجوی قرآن امام علی با سیف الدین کارا

قرآن موجود چه تفاوتی با قرآن نگاشته شده توسط امام علی دارد!؟