زن در قرآن با مهدی مهریزی

جایگاه زن در قرآن چگونه است!؟ به عنوان یک مسلمان و معتقد به قرآن این کتاب آسمانی، برداشت شما از قرآن چیست؟