کهن‌ترین قرآن‌های فارسی

عمادی حائری در برنامه ذکری از کهن ترین قرآن های ترجمه شده به فارسی می گوید