دائره المعارف قرآن را چرا و چگونه بخوانیم؟

دایره المعارف قرآن را چرا و چگونه بخوانیم؟ با حضور دکتر مهرداد عباسی به میزبانی حمیدرضا تمدن