منجی در اسلام سنی I مسعود شاورانی به میزبانی مهدی دقیقی

واگویه‌ای از منجی موعود

منجی در اسلام سنی کیست و چه خواهد کرد!؟

به میزبانی مهدی دقیقی