منجی در زرتشت I اردشیر خورشیدیان به میزبانی مهدی دقیقی

واگویه‌ای از منجی موعود منجی در زرتشتیان کیست و چه خواهد کرد!؟ رییس انجمن زرتشتیان به میزبانی مهدی دقیقی