منجی در مسیحیت I مالخاز سونگیو لاچفیلی به میزبانی مهدی دقیقی

منجی در مسیحیان کیست و چه خواهد کرد!؟ اسقف اعظم کلیسای انجیلی گرجستان به میزبانی مهدی دقیقی