منجی در آیین هندو – با حضور دکتر چندرگپت بهارتیه

گفتگو با چندرگپت بهارتیه فعال هندو و محمد صحاف کاشانی٬ کارشناس مطالعات تطبیقی ادیان به میزبانی روح‌الله عطایی را خواهید دید.
در این گفتگو به اشتراکات و تفاوت‌های منجی موعود در دین هندوئیسم و اسلام‌شیعی پرداخته می‌شود