زن مسلمان و دنیای امروز

با حضور خانم دکتر لعبت گرانپایه پزشک جراح و فعال اجتماعی به میزبانی آقای راسخ