استاد الفقها و المجتهدین ایت الله خوئی

ابوالقاسم خویی که بود و چه کرد؟