وصیت به سکوت، علی یا عثمان؟

دو تجربه تاریخی شبیه به هم در صدر اسلام