کارگران افغان در ایران و استرالیا

جو فرهنگی و سیاسی حاکم در ایران چقدر به مهاجران افغان اجازه بیان فرهنگ در جامعه ایران را داده است؟