وهابیت و حدیث ثقلین

در فصل جدید برنامه، به تحریف حدیث ثقلین در کتاب یکی از عالمان وهابی معاصر می پردازیم. چه طور دست به تحریف این حدیث زده؟؟؟و چطور اون و به کتابی ارجاع داده که با مراجعه بهش، ادعای این شخص به سادگی قابل نقض خواهد بود؟!