بر علیه جعفر بن محمد

“ممدوح مصری” از محدّثین و عالمان اهل سنت شافعی معاصر است که بزرگان اهل تسنن بنابر بعضی از باورهایش، او را محکوم به تغییر مذهب (تسنن به تشیع) کرده و از ترس تبلیغ اسلام شیعی او را از فعالیت‌های علمی و اجتماعی نیز محروم کردند….